Thursday's nod to Xango

6.6.6.6.6.6 mirrors everywhere